SAMSUNG EESTI

Joonistusvõistlus „Minu kangelane“

(edaspidi KAMPAANIA)

TINGIMUSED


Kampaania korraldaja


 1. Kampaaniat korraldab SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi korraldaja), reg. number: 40003963909, juriidiline aadress: Duntes tänav 6, Riia, LV-1013, Läti.

Osalejad


 1. Kampaania on mõeldud ainult füüsilistele isikutele.
 2. Kampaanias võivad osaleda lapsed vanuses 7 kuni 18 aastat (kaasa arvatud) (edaspidi osalejad).
 3. Alla 18-aastased osalejad võivad kampaanias osaleda ainult juhul kui nende lapsevanemad või seaduslikud eestkostjad (edaspidi esindaja) on käesolevate tingimustega nõus.
 4. Korraldaja esindajad ja kampaanias osalevate korraldajate partneritel ei ole õigust kampaanias osaleda.
 5. Kampaanias osalemiseks ei pea osaleja ostu sooritama.

Kampaania kestus ja asukoht


 1. Kampaania algab 4. oktoobril 2021 kell 00:00 ja lõpeb 31. oktoobril 2021 kell 23:59 (edaspidi kampaania periood). Pärast kampaaniaperioodi lõppu toimub hindamisetapp, mille lõpus 15. novembril 2021 hiljemalt kell 23:59 kuulutatakse välja Kampaania võitjad.
 2. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

Kampaania


 1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja või tema esindaja esitama kampaaniaperioodi jooksul joonistuse ja täitma taotluse vormi Kampaania veebilehel www.minukunst.ee (edaspidi taotlus).
 2. Taotluse sisu (joonistus) peab olema A4 või A3 formaadis lehel värviline või mustvalge joonistus. See võib olla tehtud mis tahes tehnikas, kuid arvutit ei tohi kasutada.
 3. Taotluse joonistamine peab olema seotud kampaania teemaga, st „Minu kangelane“ ja kampaania teema tõlgendamine sõltub osalejast.
 4. Taotlus tuleb esitada osaleja vanuse vastavas kategoorias (edaspidi vanusekategooria):
  1. 7-10 aastat;
  2. 11-14 aastat;
  3. 15-18 aastat.
 5. Vanusekategooria valitakse vastavalt osaleja vanusele taotluse esitamise ajal.
 6. Osaleja võib kampaanias osaleda üks (1) kord kogu kampaaniaperioodi jooksul, esitades ühe (1) taotluse. Kui lubatud taotluste arv ületatakse, ei võeta ühtegi taotlust arvesse.
 7. Kampaania võitja valimise kriteeriume selgitatakse punktis „Hindamine ja kingituse saamine“.
 8. Kampaania võitja kuulutatakse välja 15. novembril 2021 hiljemalt kell 23:59 kampaania veebisaidil www.minukunst.ee.
 9. Taotlus peab vastama järgmistele kriteeriumidele (edaspidi sisukriteeriumid):
 10. Taotlus ei tohi sisaldada mingeid märke vägivallast loomade ega inimeste vastu.
 11. Taotlus ei tohi ohustada ega rikkuda kolmandate isikute intellektuaalomandit.
 12. Taotlus ei tohi laimata ega rikkuda ühegi isiku õigusi.
 13. Taotlus peab sobima igas vanuses inimesele. See peab vastama kõikidele kehtivatele seadustele.
 14. Taotlus ei tohi sisaldada solvavat, seksuaalset, ebasündsat, halvustavat või muul viisil sobimatut sisu.
 15. Taotlus peab olema autori töö ega tohi rikkuda autoriõiguse seadust.
 16. Iga osaleja kinnitab oma taotlusega, et osaleb kampaanias ise (ja kui osaleja ei ole veel 18-aastane, on ta esindaja tutvunud tingimustega ja nõustunud osaleja osalemisega kampaanias). Osaleja kinnitab oma taotluse esitamisega ka seda, et kogu taotluse sisu vastab sisukriteeriumidele ning sisu ei ole kolmandate isikute intellektuaalne omand.
 17. Kampaanias osalemisega nõustub osaleja, et korraldajal on õigus jagada osalejate taotluste sisu oma sotsiaalmeedia kontodel (Facebook, Instagram) ja turundusmaterjalides.
 18. Korraldaja lükkab osaleja taotluse tagasi ja kustutab selle, kui see ei vasta sisukriteeriumidele.
 19. Mittetäielikud taotlused loetakse kehtetuks.
 20. Osalejal ei ole õigust auhinda saada, kui tuvastatakse, et osaleja ei ole käesolevaid tingimusi täitnud või kui on tuvastatud osaleja pettus kampaania kontekstis.
 21. Vajaduse korral on korraldajal õigus võtta asjakohaseid meetmeid, et kaitsta end pettuste eest.
 22. Arvesse võetakse ainult kampaaniaperioodi jooksul esitatud taotlusi.

Auhind


 1. Kampaania võitjatel on võimalus saada järgmisi auhindu (edaspidi auhinnad):
  1. Kolm Samsung Galaxy Buds2, grafiidivärvi (mudeli nr: SM-R177NZKAEUD) (edaspidi A-auhind);
  2. Kolm Samsung Galaxy Tab S7 FE, musta värvi (mudeli nr: SM-T733NZKAEUE) ja selle saaja joonistus esitatakse Samsungi välireklaami plakatitel (edaspidi B-auhind);
  3. Üks Samsung The Frame TV (mudeli nr: QE50LS03AAUXXH) ja selle saaja joonistus esitatakse Samsungi välireklaami plakatitel (edaspidi C -auhind).
 2. B- ja C-auhinna võitja taotluste sisu esitatakse Samsungi välireklaami plakatitel 15. novembrist 2021 kuni 30. novembrini 2021.
 3. Auhinda ei saa rahana välja võtta, asendada ega tagastada. See aga ei mõjuta kohaldatavates õigusaktides sätestatud tarbijaõigusi.

Hindamise ja auhinna saamise kriteeriumid


 1. Taotluse hindamisel võivad osaleda kõik, kes liituvad veebisaidiga minukunst.ee sotsiaalmeedia Facebooki konto, G-maili e-posti aadressiga või registreeruvad mis tahes muu e-posti aadressiga ning hindavad taotluse poolt üks kord hääletades (edaspidi toetaja).
 2. Iga toetaja võib kampaaniaperioodi jooksul hääletada iga taotluse poolt üks kord päevas.
 3. Auhind antakse iga vanuserühma ühele taotlusele, mis on saanud toetajatelt enim hääli.
 4. Kui toetajate poolt saavad kõige rohkem hääli mitu taotlust ja häälte arv on võrdne, siis valitakse võitja nende hulgast välja juhusliku valiku põhimõtte alusel.
 5. Taotlusi hindavad ka neli korraldaja valitud žüriiliiget – Kristi Kongi, Helene Vetik, Henry Jakobson ja Antti Aasma (edaspidi žürii).
 6. Žürii hindab taotlusi vastavalt visuaalkunsti teose vastavusele kampaania eesmärgile, võttes arvesse lapse vanust, valitud tehnikat, tehnika rakendamise oskusi, leidlikkust kampaania ülesande täitmisel.
 7. Žürii otsus on lõplik ja seda ei saa edasi vaielda.
 8. B-auhind antakse iga vanusekategooria ühele žürii valitud taotlusele.
 9. C-auhind antakse välja pärast toetajate ja žürii ühist hindamist, võttes arvesse järgmist põhimõtet. Kõikidest vanusekategooriatest kogutakse kokku 45 parimat taotlust, mis said kõige rohkem toetajate hääli. Nende taotluste hulgast valib žürii välja kampaania ühe võitja, kes saab C-auhinna.
 10. Auhinda on õigus saada ainult neil osalejatel, kelle taotlused vastavad käesolevatele tingimustele.
 11. Auhinda õigus kätte saada osalejal või ta esindajal, esitades kehtiva ID-kaardi või passi.
 12. Võidu korral võtab korraldaja kampaanias osalejaga ühendust e-posti või telefoni teel, mis on esitatud avalduses.
 13. Võitja peab vastama viie (5) päeva jooksul pärast auhinna kättesaamist (edaspidi kinnitus).
 14. Kui võitja kinnitust ei anna, valitakse nende tingimuste alusel välja kampaania uus võitja.
 15. Koos kinnitusega peavad B- ja C-auhinna võitjad esitama korraldajale taotluse originaali, vastasel juhul valitakse välja uus kampaania võitja.

Taotluste kasutamine


 1. Osaleja kinnitab kampaanias osalemisega, et on tasuta ja lepingut sõlmimata nõus tema sisu avaldamisega ja kasutamisega.
 2. Korraldajal on õigus avaldada mis tahes taotlusi oma sotsiaalmeedia kontodel või veebisaitidel ilma seda eelnevalt osalejaga kooskõlastamata, järgides osaleja isiklikke õigusi taotluse sisu suhtes.

Isikuandmete kaitse


 1. Korraldaja kasutab osalejate ja toetajate isikuandmeid kampaania elluviimiseks. Osalejate isikuandmeid kasutatakse kasisu avaldamiseks ja raamatupidamisseaduste nõuete täitmiseks.
 2. Korraldajale isikuandmete esitamise otsus on vabatahtlik. Kui osaleja ei esita kampaanias osalemiseks vajalikku teavet, ei saa ta kampaanias osaleda. Kui toetaja enda kohta teavet ei esita (ei registreeru ega hääleta), ei saa ta taotluse hindamisel osaleda.
 3. Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmisel õiguslikul alusel: Isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi määrus) artikli 6 punkt a (nõusolek), määruse artikli 6 lõike 1 punktid c (juriidilise kohustuse täitmine) ja f (korraldaja õigustatud huvi populariseerida Samsungi tooteid). Toetajate isikuandmeid töödeldakse määruse artikli 6 lõike 1 punkti a (nõusolek) alusel.
 4. Kui isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on osalejatel ja toetajatel õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust.
 5. Isikuandmeid edastatakse ainult teenusepakkujatest kolmandatele isikutele, kes pakuvad korraldajale selliseid teenuseid nagu kampaania korraldamine ja muud sarnased teenused. Nendele kolmandatele isikutele edastatakse isikuandmeid või tagatakse korraldajale nende teenuste osutamiseks vastav juurdepääs.
 6. Osalejate ja toetajate isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on kampaania elluviimiseks vajalik. Nende taotluste sisu, mida korraldaja on jaganud oma sotsiaalmeedia kontodel (Facebook, Instagram) ja turundusmaterjalides, säilitatakse mitte kauem kui üks aasta pärast kampaania elluviimist. Juriidilise nõude korral võidakse isikuandmeid säilitada kuni asja lõpetamiseni. Kui õigusaktides nõutakse isikuandmete kohustuslikku säilitamist, järgib korraldaja asjakohaseid eeskirju.
 7. Korraldaja tegutseb vastutava töötlejana. Et saada oma isikuandmete juurdepääs, neid parandada kustutada, töötlemist piirata, töötlemise vastuväiteid esitada, andmete teisaldamise õigusi kasutada või väljendada muid tähelepanekuid oma isikuandmete käitlemise kohta, võivad osalejad ja toetajad esitada nõude Euroopa andmekaitseinspektorile Isikuandmete kaitse üldmääruse toetuslehel, kus on esitatud privaatsuspoliitika link, mis on kättesaadav aadressil http://www.samsung.com/ee. Osalejad ja toetajad võivad andmekaitseinspektorile esitada kaebusi ka oma isikuandmete käitlemise kohta.

Üldeeskirjad


 1. Korraldaja ei vastuta kampaania lõpetamise eest vääramatu jõu või muude korraldajast sõltumatute asjaolude tõttu.
 2. Korraldaja jätab endale õiguse vastavalt kehtivatele seadustele käesolevates tingimustes muudatusi teha või kampaania igal ajal lõpetada.
 3. Korraldaja ei vastuta järgmise eest: a) taotlused, mida ei saadud kätte süsteemivigade ja muude korraldajast sõltumatute põhjuste tõttu; b) arvutivõrgu rikked või puudused; c) kõik häired, kahjustused või kaod, mis on tingitud korraldajast sõltumatutest asjaoludest või d) osaleja tehtud vead.
 4. Osalejad nõustuvad, et korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotuste ega kahjustuste eest, mis tulenevad kampaanias osalemisest või sellega seoses ning seda ulatuses, mis on lubatud kehtivate seadustega. 
 5. Kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, vastutab osaleja kõigi kohaldatavate maksude tasumise eest ja katab muud auhinnaga seotud kulud.
 6. Kampaaniat reguleerivad Eesti õigusaktid.
 7. Kui osalejal on kampaania kohta küsimusi või kaebusi, on tal õigus need esitada hiljemalt 15. veebruariks 2022, helistades Samsungi kõnekeskusesse või tehes seda e-posti teel. Kõned laua- või mobiiltelefonilt on Eestis tasuta. Tel.: 8000 7267, info@samsung.ee.